Afschaffing Jubelton

07-01-2022

Column Mr. Ernst Loendersloot

In het coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" staat op pagina 17 een klein zinnetje. Dat luidt: "De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt."

Dit betekent dat als de plannen doorgaan, de mogelijkheid vervalt om onbelast €105.000 (afgerond) te schenken. Er wordt al langer gepraat over de afschaffing van deze Jubelton. Maar nu wordt het concreet.

De afgelopen jaren is er veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en één van de punten van kritiek is dat hierdoor de huizenprijzen zijn gestegen. Ook is een zorg dat hierdoor kinderen met welgestelde ouders wél in staat zijn een (eerste) huis te kopen, terwijl starters op de woningmarkt zonder ouders met diepe(re) zakken de huidige koopprijzen niet meer kunnen betalen.

Ondanks het voornemen van het (toekomstige) kabinet zal deze vrijstelling van de schenkbelasting - mits op de juiste manier aangepakt - waarschijnlijk langer bestaan dan het kabinet Rutte IV.

BASISREGELS

LEEFTIJD

Er zijn een aantal eisen verbonden aan de vrijstelling.
De eerste is dat de ontvangende partij niet jonger dan 18 jaar mag zijn en niet ouder dan 40 (waarbij de schenking uiterlijk op de 40e verjaardag mag plaatsvinden).

Is de ontvangende partij ouder, dan kan toch van deze vrijstelling gebruik gemaakt worden als de partner van de ontvanger zijn of haar 40e verjaardag nog niet gevierd heeft. Let op dat het hier gaat om de partner als bedoeld in artikel 1a van de Successiewet. De eisen in dat artikel wijken af van die in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Een partner voor de inkomstenbelasting hoeft dus niet ook een partner te zijn voor de schenkbelasting.

(FAMILIE)RELATIE SCHENKER EN ONTVANGER

In de praktijk zijn het doorgaans de ouders die aan hun kind forse bedragen schenken in het kader van deze vrijstelling. Maar het kunnen ook grootouders en kleinkinderen zijn of ooms/tantes en neven/nichten.

Maar een familieband is niet vereist voor deze vrijstelling van de schenkbelasting. Dus ook als buren aan hun buurjongen of -meisje geld willen schenken voor bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning, dan kan de vrijstelling van toepassing zijn.

In artikel 33 lid 5 sub c van de Succesiewet wordt de vrijstelling benoemd die geldt tussen ouders en kinderen. In artikel 33 lid 7 Successiewet staat de vrijstelling waardoor ook anderen belastingvrij kunnen schenken.

BESTEDINGSEIS

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het geschonken bedrag conform de regels worden uitgegeven. Dat wil zeggen dat het geld gebruikt moet worden voor:

  • aankoop van de eigen woning;
    en/of
  • verbouwing van de eigen woning;
    en/of
  • aflossing van de eigen woning schuld die is aangegaan vanwege de (eerdere) aankoop en/of verbouwing van die eigen woning;
    en/of
  • afkoop van het recht van erfpacht van deze eigen woning.

BESTEDINGSTERMIJN

Bovenop deze regels geldt ook nog dat het geschonken bedrag tijdig besteed moet zijn. Dat wil zeggen: uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin het geld is overgeboekt. Dus voordat maximaal (bijna) 3 jaren verstreken zijn.

Stel dat op 2 januari van jaar 1 geld wordt overgeboekt. Dan kan tot 31 december van jaar 3 het geld "in de stenen gestoken worden" waardoor voldaan wordt aan deze eis.

SCHENKEN IN TERMIJNEN

De schenking hoeft niet in één bedrag gedaan te worden. Het totaalbedrag mag gespreid worden over maximaal drie kalenderjaren. Daarbij is niet noodzakelijk dat het totale bedrag in drie gelijke delen wordt geschonken. Ook hoeft niet in alle drie de kalenderjaren te worden geschonken.

Concreet kan dus in jaar 1 een bedrag worden geschonken, in jaar 2 helemaal niets en in jaar 3 het restant. Je zit goed zolang de ontvangende partij (of diens partner) bij de laatste overboeking nog niet zijn of haar 40e verjaardag heeft gevierd én het totale bedrag uiterlijk op 31 december van jaar 3 volledig is gebruikt conform de bestedingseis.

CONCREET VOORBEELD ALS DE VRIJSTELLING VERVALT


Laten we er van uitgaan dat het (toekomstige) kabinet Rutte 4 begin januari 2022 wordt benoemd en direct een wetsvoorstel indient voor de afschaffing van de vrijstellingen uit artikel 33 lid 5 sub c én artikel 33 lid 7 Successiewet. Voordat dit voorstel leidt tot een wetswijziging (en het vervallen van deze vrijstellingen), zijn we enkele maanden verder. De ingangsdatum van de wijziging zal dan (zeer waarschijnlijk) niet eerder dan 1 januari 2023 zijn.*

Wil je de mogelijkheid open houden om belastingvrij maximaal €105.000 (afgerond) te schenken, boek dan op 2 januari 2022 een (klein) bedrag over aan de persoon die jij wilt steunen. Vervolgens vul je de aangifte in voor de schenkbelasting en doe je een beroep op de verhoogde vrijstelling van de Jubelton (artikel 33 lid 5 sub c of lid 7 Successiewet).

Dan creëer je namelijk voor jezelf de mogelijkheid om in de daaropvolgende kalenderjaren (2023 en 2024) het bedrag aan te vullen tot €105.000 (afgerond).

Zolang de ontvanger (of diens partner) nog geen 40 is als de laatste termijn in 2024 wordt overgemaakt én het geld tijdig en conform de regels wordt besteed, kan de belastinginspecteur geen aanslag opleggen. Van tijdige besteding is sprake als het geld uiterlijk vóór 1 januari 2025 is gebruikt.

Stel dat je op 2 januari 2022 €1,- overboekt en de aangifte op de beschreven manier indient, dan kun je bijvoorbeeld in 2023 niets schenken en uiterlijk op 31 december 2024 het restant ad €104.999.

Als de ontvanger (of diens partner) zijn of haar 40e verjaardag nog niet heeft gevierd bij ontvangst van de laatste termijn én hij/zij het geld vóór 1 januari 2025 conform de regels “in het eigen huis heeft gestoken” heb je dus geen last van de (voorgenomen) afschaffing van deze bijzondere vrijstelling.

Ik eindig daarom met een aanpassing van de slogan van de Belastingdienst: Makkelijker kunnen we het niet maken.

 Maar dat ligt dus niet aan de fiscus, maar aan het nieuwe kabinet.

* Nota bene:
Op pagina 21 onder punt 2 van een bijlage bij het coalitieakkoord is vermeld dat de Jubelton niet al in 2023 maar pas in 2024 wordt afgeschaft. Of dat ook zo zal zijn, is nu niet zeker. Maar als het klopt kun je alle jaartallen in het concrete voorbeeld hiervoor met één jaar opschuiven.

Mr. Ernst Loendersloot   
Sr. kandidaatnotaris 
te Maastricht

Recente berichten

op papier schenken

Op papier schenken

5 januari 2024

Om erfbelasting te besparen schenken ouders vaak jaarlijks op papier aan hun kinderen. De gift is bijna altijd gelijk aan het voor dat kalenderjaar van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Onderlinge afspraken worden vastgelegd door de notaris om ervoor te zorgen dat er geen conflict ontstaat met de Belastinginspecteur.

Valt er nog iets te jubelen

Valt er nog iets te Jubelen?

21 december 2023

Traditiegetrouw krijgen notarissen in december veel vragen over schenkingen. (Groot)ouders willen weten hoe ze hun (klein)kinderen belastingvrij geld kunnen geven. Ook ooms en tantes willen in sommige gevallen hun neven of nichten sponsoren.

Copyright © Erfrechtplanning  |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud